Privacy statement

[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” column_margin=”default” column_direction=”default” column_direction_tablet=”default” column_direction_phone=”default” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” row_border_radius=”none” row_border_radius_applies=”bg” overlay_strength=”0.3″ gradient_direction=”left_to_right” shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_tablet=”inherit” column_padding_phone=”inherit” column_padding_position=”all” column_element_spacing=”default” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” gradient_direction=”left_to_right” overlay_strength=”0.3″ width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” bg_image_animation=”none” border_type=”simple” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][vc_column_text]

1 Definitie

1.1 De term “persoonsgegevens” betekent alle gegevens waarmee een individu direct of indirect te identificeren is door het samenvoegen van meerdere gegevens zoals naam, voorna(a)m(en), e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), gegevens over transacties op de website. Zo ook alle andere informatie die wij aan je vragen en die door jou vrijwillig aan ons verstrekt wordt.

1.2. Identiteit van de verantwoordelijke voor het verzamelen en verwerken van gegevens  is:

Chronisch Gezond
Hadesstraat 7
1363 TK Almere

KVK 81603290
Chronisch Gezond hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Als eigenaar en beheerder van chronischgezond.nu nemen we nagenoeg alle verplichtingen op ons om het respect en de bescherming van jouw privacy te waarborgen.

1.3 Doel van dit Privacybeleid

Ons privacybeleid  is ervoor om te informeren over de middelen die wij implementeren om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, die aan ons verstrekt worden door middel van het gebruik van onze website, rikb38.sg-host.com

2. De persoonsgegevens die we verzamelen

2.1.De gegevens die je direct naar ons verzendt, met name: de gegevens die vereist zijn om voor een goede verwerking van de bestelling te kunnen zorg dragen;  naam en voornaam, e-mailadres en postadres,een telefoonnummer, bestelhistorie.

2.2 Tijdens elk bezoek aan onze website kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met jouw toestemming, indien van toepassing, gegevens verzamelen over de apparaten waarop je onze diensten gebruikt, de netwerken van waaruit je toegang tot onze diensten hebt, zoals met name jouw IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van gebruikte internetbrowsers, typen en versies van jouw browser-plug-ins, besturingssystemen en platforms, gegevens over jouw navigatiepad op onze website, inclusief jouw bezoek aan de verschillende URL-pagina’s van onze website en de inhoud die je opent of bekijkt. Van de technologieën die worden gebruikt om deze gegevens te verzamelen, gebruiken we alleen cookies die in artikel 7 hieronder worden beschreven.

2.3.Bewaartermijn persoonsgegevens

2.3.1. Ten aanzien van gegevens met betrekking tot het beheer van onze commerciële betrekking met jou:
– persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het beheer van onze commerciële betrekking met jou;
– gegevens op basis waarvan een recht of een overeenkomst bewezen kan worden en die bewaard moeten worden in verband met de naleving van een wettelijke verplichting, worden bewaard gedurende de in de geldende wetgeving bepaalde periode;
– persoonsgegevens met betrekking tot een (potentiële) klant/niet-klant kunnen worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf het laatste contact met de (potentiële) klant.

2.3.2. Ten aanzien van het beheer van lijsten van verzet tegen commerciële benadering van potentiële klanten, worden de gegevens die ervoor zorgen dat wij rekening houden met jouw recht op verzet ten minste drie jaar na het uitoefenen van het recht op verzet bewaard.

2.3.3. Ten aanzien van statistieken over publieksmetingen worden de gegevens die zijn opgeslagen of ieder ander element dat wordt gebruikt voor het identificeren van gebruikers en dat het mogelijk maakt hen te traceren of hun bezoekfrequentie te meten, niet langer dan dertien maanden bewaard.

Financiële transacties met betrekking tot de betaling van aankopen en kosten via www.casperle.nl worden toevertrouwd aan een leverancier van betaaldiensten die zorgt voor het goede verloop en de beveiliging, te weten het bedrijf Mollie (www.mollie.com). Meer informatie omtrent hun privacybeleid kun je vinden op https://www.mollie.com/nl/privacy

Als je je identiteit hebt bewezen en je aan de voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten hebt voldaan, kun je gebruikmaken van jouw recht op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerkingen, recht op verzet, recht op het indienen van een klacht bij de “Autoriteit persoonsgegevens”, d.w.z. de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit, en je hebtt het recht om te bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt na jouw overlijden; daarvoor kun je contact met ons opnemen.

In ieder geval kunnen jouw gegevens worden bewaard gedurende dertien maanden na de datum van de automatische incasso, ten behoeve van bewijsvoering in geval van een eventueel geschil over de transactie in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

2.3.4 Ten aanzien van andere financiële gegevens (bijv. betalingen, terugbetalingen, enz.), worden de gegevens bewaard gedurende de periode die vereist is volgens de toepasselijke belasting- en boekhoudwetgeving.

We implementeren de verwerking van persoonsgegevens om in staat te zijn de activiteiten van de www.casperle.nl te beheren, te factureren en te controleren. Deze gegevens zijn nodig voor de goede uitvoering van onze diensten. 
We kunnen deze gegevens ook gebruiken om je informatie met betrekking tot een bestelling te sturen. De verwerking is dan gebaseerd op ons legitieme belang om je te informeren.

2.4 We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om aan een of meer van de volgende doelen te voldoen:
Uitvoeren van handelingen met betrekking tot het beheer van gebruikers inzake overeenkomsten, orders, leveringen, facturen, beheer van de relatie met gebruikers;

Aanleg van een dossier met potentiële klanten en gebruikers – voor het verzenden van nieuwsbrieven, aanvragen en promotionele berichten. Deze ontvang je alleen als je jezelf hebt aangemeld dat je onze nieuwsbrieven wil ontvangen. Wanneer je dit niet meer wenst, bieden wij je de gelegenheid je weigering kenbaar te maken tijdens het verzamelen van jouw gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Beheer van de meningen van mensen over producten, diensten en inhoud;
– Beheer van eventuele openstaande rekeningen en geschillen met betrekking tot het 
gebruik van onze producten en diensten;
– Naleving van onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving;
-Inning van jouw betalingen of overmaking van een terugbetaling op jouw rekening in 
samenwerking met onze Leverancier van betaaldiensten;
-Beheer van onze Website en het uitvoeren van interne technische handelingen voor probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, 
analyses, studies en enquêtes;
-Verbeteren en optimaliseren van onze Website, met name om ervoor te
zorgen dat de weergave van onze inhoud is afgestemd op jouw apparatuur;
-Waarborgen van een veilige omgeving op onze Website.

2.5 Bij het verzamelen van jouw persoonsgegevens laten wij je weten welke gegevens verplicht aan ons moeten worden doorgegeven. We geven daarnaast aan wat de eventuele gevolgen zijn als je geen antwoord geeft.

3. Ontvangers van de door ons verzamelde persoonsgegevens

3.1. Sommige organisaties zijn bij wet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot jouw persoonsgegevens:
– de instanties die belast zijn met het controleren van onze activiteit (met name de accountant);
– overheidsinstanties zoals gerechtsmedewerkers, openbare ambtenaren.

3.2. We werken nauw samen met externe bedrijven die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, waarop we met name een 
beroep doen voor betalingsdiensten, transport- en bezorgdiensten.

We delen persoonsgegevens alleen met de hierboven genoemde derden en wanneer wij een dienstverlener gebruiken bij de uitvoering van een contract tussen jou en ons of om onze diensten aan te bieden of te verbeteren.

Website te verbeteren en te optimaliseren;
Wanneer we de wettelijke verplichting hebben om dit te doen of indien wij te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om (i) te reageren op elke claim tegen Casperle, (ii) te voldoen aan elk gerechtelijk verzoek, (iii) contracten met onze gebruikers te laten uitvoeren, (iv) in het geval van een noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid of de fysieke integriteit van een persoon, (v) in het kader van enquêtes en onderzoeken, of (vi) om de rechten, eigendom en veiligheid van Casperle, zijn gebruikers en meer in het algemeen alle derden te waarborgen.

3.3. Gebruikers waarvan de gegevens worden verzameld worden erop gewezen dat zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van hun gegevens, waarvoor in alle gevallen hun toestemming vereist is.

4. E-mails die we toesturen

4.1. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met jouw toestemming kunnen wij de gegevens die je ons verstrekt op www.casperle.nl voor doeleinden als het benaderen van klanten gebruiken, bijvoorbeeld het toesturen van onze nieuwsbrieven.

4.2. Ten aanzien van onze e-mailmeldingen, kun je op elk gewenst moment deze beëindigen door je via de nieuwsbrief af te melden of door een email te sturen aan info@casperle.nl.

5. Bewaarplaats persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens in de Europese Unie.

6. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

6.1. Je beschikt over verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

6.1.1. Je kunt vanwege legitieme belangen bezwaar maken tegen elke vorm van verwerking die in dit document is gedefinieerd, hetzij op het moment dat de gegevens worden verzameld of door later contact met ons op te nemen (recht van bezwaar).

6.1.2. Je kunt verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, alleen in gevallen die wettelijk zijn vastgelegd (recht op beperking van de verwerking):

6.1.3. Je kunt van de gelegenheid gebruikmaken om te controleren of ze juist zijn, en ze te laten corrigeren (recht op rectificatie) of te verwijderen (recht op verwijdering) indien nodig.

6.1.4 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit of om een schadevergoedingsactie in te stellen bij de bevoegde rechtbanken als je van mening bent dat wij jouw rechten niet hebben gerespecteerd.

6.2. Voordat we op jouw verzoek reageren, kunnen we (i) jouw identiteit verifiëren en (ii) jou vragen ons meer informatie te verstrekken.

6.3. We zullen ons best doen om aan jouw verzoek te voldoen binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen de wettelijke termijnen. Als je van dit recht gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen.

7. Cookies

7.1. Cookies zijn – vaak versleutelde – tekstbestanden die worden opgeslagen in een browser. Ze worden aangemaakt wanneer de browser van een gebruiker een bepaalde website laadt: de website verzendt informatie naar de browser die vervolgens een tekstbestand aanmaakt. Bij elk volgende bezoek van de gebruiker aan die website haalt de browser dit bestand op en zendt het naar de server van de website.

7.2. Er bestaan twee soorten cookies, die verschillende doeleinden hebben: technische cookies en reclamecookies:

Technische cookies worden gebruikt terwijl je navigeert om dit te vergemakkelijken en voor het uitvoeren van bepaalde functies. Een technische cookie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de op een formulier ingevulde gegevens te onthouden of de voorkeuren van de gebruiker voor de taal of de weergave van een website te onthouden, als deze opties bestaan.

Reclamecookies kunnen niet alleen aangemaakt worden door de website die de gebruiker bezoekt, maar ook door andere websites die reclame, advertenties, widgets of andere elementen verspreiden via de getoonde pagina. Deze cookies kunnen met name gebruikt worden voor het maken van gerichte reclame, dat wil zeggen reclame die gebaseerd is op het internetgebruik van de gebruiker.

7.3. We gebruiken op onze website alleen technische cookies. Deze worden gedurende een periode van maximaal dertien (13) maanden in uw browser opgeslagen. We gebruiken geen reclamecookies.

7.4. Wij gebruiken Google Analytics, een statistisch hulpmiddel voor het analyseren van bezoekers dat een cookie genereert waarmee het aantal bezoekers van de website, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van de bezoekers gemeten kunnen worden. Jouw IP-adres wordt eveneens verzameld om te bepalen vanuit welk land je inlogt. De bewaartermijn van dit cookie is vermeld in artikel 2 van dit Privacybeleid.

7.5. Je kunt zich verzetten tegen het gebruik van cookies door middel van de instellingen van jouw browser.

8. Veiligheid

Wij delen je mee dat wij alle nuttige en gepaste voorzorgsmaatregelen en organisatorische en technische maatregelen treffen om de veiligheid, integriteit en de geheimhouding van jouw gegevens van persoonlijke aard te waarborgen, en met name om te verhinderen dat deze vervormd of beschadigd raken of dat onbevoegde derden daartoe toegang krijgen.

9. Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:

Chronisch Gezond
cors@https://chronischgezond.nu

Hadesstraat 7
1363 TK Almere

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]